Blog of Ongamemini.Info

Archive for the ‘Mon Chế’ Category

Siêu cười Đôrêmon

Tâm tư tàn tạ tình tan tác, man mác mênh mông mãi mộng mơ…   

Siêu cười Đôrêmon chế P45

Siêu cười Đôrêmon chế P45

Siêu cười Đôrêmon chế P45

Siêu cười Đôrêmon chế P45

Siêu cười Đôrêmon chế P45

Siêu cười Đôrêmon chế P45

Siêu cười Đôrêmon chế P45

Siêu cười Đôrêmon chế P45

Siêu cười Đôrêmon chế P45

Siêu cười Đôrêmon chế P45

Siêu cười Đôrêmon chế P45

Siêu cười Đôrêmon chế P45

Siêu cười Đôrêmon chế

Chai: “Má ơi đừng gả con xa, gả qua nước Mỹ, Canada được rầu!”

Siêu cười Đôrêmon chế P46

Siêu cười Đôrêmon chế P46

Siêu cười Đôrêmon chế P46

Siêu cười Đôrêmon chế P46

Siêu cười Đôrêmon chế P46

Siêu cười Đôrêmon chế P46

Siêu cười Đôrêmon chế P46

Siêu cười Đôrêmon chế P46

Siêu cười Đôrêmon chế P46

Siêu cười Đôrêmon chế P46

Siêu cười Đôrêmon chế P46

Không thể nhịn cười “MON”

Ăn cắp nhạc gọi là đạo nhạc, ăn cắp ý tưởng gọi là đạo ý tưởng, ăn cắp thơ gọi là đạo thơ… Còn ăn cắp răng thì gọi là… đạo hàm.

 • Không thể nhịn cười Đôrêmon
 • Không thể nhịn cười Đôrêmon
 • Không thể nhịn cười Đôrêmon
 • Không thể nhịn cười Đôrêmon
 • Không thể nhịn cười Đôrêmon
 • Không thể nhịn cười Đôrêmon
 • Không thể nhịn cười Đôrêmon
 • Không thể nhịn cười Đôrêmon
 • Không thể nhịn cười Đôrêmon
 • Không thể nhịn cười Đôrêmon
 • Không thể nhịn cười Đôrêmon
 • Không thể nhịn cười Đôrêmon

Không thể nhịn cười Đôrêmon “chế”

Chai: Trai ngoan trai ngủ ở nhà. Nô: gái ngoan gái ngủ ở nhà trai ngoan.

 • Không thể nhịn cười Đôrêmon
 • Không thể nhịn cười Đôrêmon
 • Không thể nhịn cười Đôrêmon
 • Không thể nhịn cười Đôrêmon Không thể nhịn cười Đôrêmon
 • Không thể nhịn cười Đôrêmon
 • Không thể nhịn cười Đôrêmon
 • Không thể nhịn cười Đôrêmon
 • Không thể nhịn cười Đôrêmon
 • Không thể nhịn cười Đôrêmon
 • Không thể nhịn cười Đôrêmon

Doremon chế 24 

Doremon chế 23


Doremon chế 21


Mây thẻ